5. Armoede

Toets vóóraf kwaliteit schuldhulpverleningsaanbod

Veel mensen in de schulden doen beroep op een schuldhulpverlener of komen onder bewind te staan. Helaas komen ze dan vaak van de regen in de drup en worden de schulden niet goed afbetaald, omdat ze bij een malafide bedrijf terecht komen. Soms komt de schuldhulpverlening veel te laat op gang.
.
De gemeente blijft niettemin hoge bijdragen betalen voor deze hulpverlening. Omdat er wat betreft de (commercieel) opererende partijen op dit gebied veel kaf onder het koren zit, kan de gemeente deze taak beter zelf in handen nemen en /of uitsluitend door te verwijzen naar bonafide schuldhulpverleners, bewindvoerders, het organiseren van toezicht op de uitvoering en de coördinatie te verzorgen bij incidentmeldingen.
.

>
Natuurlijk is een goed betaalde baan het beste antwoord op het vraagstuk van de armoede. De gemeente zal hier veel actiever op moeten aansturen door te zorgen voor bekostiging van opleidingen en bedrijven die voor veel werkgelegenheid zorgen waar hier vraag naar is te acquireren en te prioriteren en te faciliteren. De gemeente dient haar discretionaire bevoegdheid in te zetten bij en ruimhartiger met om te gaan met de bijzondere bijstand om zoveel mogelijk mensen te helpen die kopje onder dreigen te gaan. Het klapperproject van de gemeente dat mensen ondersteunt administratieve hulp nodig hebben om overzicht te houden op hun financiële situatie, dient in stand te blijven.
.
Ondertussen zijn er veel initiatieven die gericht zijn op armoedebestrijding onmisbaar geworden. Deze organisaties zijn veelal op vrijwillige basis (waarvoor alle lof!) en dienen daarom door de gemeente optimaal ondersteund te worden. Voorbeelden zijn hiervan de Voedselbank, de Stichting de Gouwe, Stichting samen uit de armoede, buurt-netwerken etc.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. De gemeente moet ambtenaren opleiden die bewind en schuldsanering overnemen om te voorkomen dat de mensen die in de problemen zijn geraakt niet van de regen in de drup raken. Immers de meeste kosten worden toch al door de gemeente vergoed.
b. Bij het college erop toe te zien dat ze vooral bedrijven hier naar toe haalt die veel werkgelegenheid bieden die aansluit op de vraag, hier naar toe te halen en prioriteit te verlenen.
c. De gemeente moet ruimhartiger met de bijzondere bijstand omgaan, en haar discretionaire bevoegdheid moeten inzetten, zodat meer mensen geholpen kunnen worden.
d. Het klapperproject dient in stand te blijven (hulp bij ordenen administratie door gemeenteambtenaren en ondersteunen bij het regelen van de financiën).
e. De gemeente dient de Voedselbank en de Stichting de Gouwe en andere initiatieven met het doel armoede te bestrijden, ruimtelijk en financieel te ondersteunen. Steeds meer armen doen een beroep op deze instellingen en de wachtlijsten groeien. Wij zetten ons hiervoor in.
f. De gemeente dient buurtinitiatieven die zich inzetten voor de armoede in de buurt extra te ondersteunen.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten