Interview Itteren

Interview Itteren

Interview Itteren – Liberale Partij Maastricht

.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?

 • We helpen wekelijks veel mensen die niet verder komen met de WMO, huisvesting, uitkeringen, nood hebben aan voedsel, kleding, dierenvoer etc.
 • Onze 25-jarige ervaring en kennis van de interne gemeentelijke organisatie, de bestuurlijke strategieën en dossierkennis zetten we in om voor U zoveel mogelijk te bereiken.
 • We trekken aan het stuur van het college als ze het belang van de burger uit het oog verliest.
 • We nemen onze controlerende taak serieus en confronteren het college in debatten als zaken niet integer zijn.
 • We hebben inzicht in grote maatschappelijke vraagstukken en gaan daarmee ook aan de slag

.
voor u, zoals een tekort aan betaalbare woningen, de overheersing van studentenpanden en het effect op de leefomgeving, voldoende en goede zorg, het armoedevraagstuk. De leefbare stad die moet concurreren met de constante hang van het college naar groei, groei alsof we de oppervlakte van een wereldstad zouden hebben. Daarbij wordt de balans uit het oog verloren.
.

 • Geldverkwisting door het college aan prestigeprojecten pakken we aan. Zo hebben we de stekker uit het ict shared service centrum getrokken en bespaarden de stad dat 5 mln , externe inhuur van adviesbureaus en uitzendkrachten kost jaarlijks 17 mln; door onze motie wisten we al 2 mln om te zetten in vaste banen bij de gemeente. De bezuiniging op de speeltuintjes, sporttoestellen en een skatebaan draaiden we terug met onze motie.
 • Wij schreven de motie “Meer betaalbare woningen” en het eerste perceel was het Tregaterrein dat wij daarvoor op het oog hadden. Een projectontwikkelaar moet voortaan 60% voor de betaalbare klasse huur koop bouwen. Toen het bouwplan werd bedreigd door een Megaloods, hebben we snel een motie “Voorbereidingsbesluit” ingediend om het bouwplan te beschermen.
 • Er doen 22 partijen mee dus als u wilt dat de Liberale Partij Maastricht zich de komende periode weer intensief voor uw belangen inzet is het belangrijk dat U ons steunt met voldoende stemmen.

.
Wat mogen van u verwachten voor de komende 4 jaar?

.
We zetten in op:

 • Realisering betaalbare woningen op het Trega-terrein, houden het dossier scherp in de gaten en sturen bij, indien nodig.
 • Behoud van de spoorbrug als directe verbinding van Itteren/Limmel/Trega-terrein naar de binnenstad als loop- en fietsbrug.
 • Behoud kinderboerderij Limmel.
 • De Maastrichtenaar komt in geen enkele nota meer voor daarom willen we de Maastrichtenaar prominent opnemen in de beleidsplannen. Nu zet het college in op doelgroepen, zoals toeristen, studenten, expats, asielzoekers etc. waardoor het belang van de Maastrichtenaar ondergesneeuwd raakt.
 • Betaalbare accommodaties voor verenigingen en sport.
 • We geven verder gestalte aan een nieuw studentenhuisvestingsbeleid: alle uitzonderingen op het straatquotum moeten worden geschrapt zodat er geen studentenpanden meer bij komen en er een einde aan splitsing van huizen komt zodat u en uw kinderen weer een huis in Limmel kunnen krijgen. En er alleen nog ingezet wordt op studentencampussen met voorzieningen aan de rand van de stad.
 • Uitbreiding handhaving op geluidsoverlast van studentenpanden en de fietsenzooi op straat aan te pakken.
 • Zorg voor iedereen die dat nodig heeft en effectievere aanpak armoede.
 • Dierenwelzijn, afschaffing hondenbelasting en een centrale vuurwerkshow aan de Griend om de dieren en de mensen in de wijken te ontlasten.
 • Een realistische en betaalbare energietransitie; mensen niet dwingen van het gas af te gaan, de EU merkt gas nu aan als groene energie.

.

Kitty Nuyts, Liberale Partij Maastricht
.