1. Financieel beleid

Deugdelijk financieel beleid. Hoofd- én hartzaak: integer, openbaar, democratisch bestuur

Direct-transparante besluitvorming én uitvoering zijn noodzaak. Voor een effectieve controle van beleid én uitvoering dienen alle relevante documenten, uitmuntend digitaal duurzaam te zijn ontsloten. Dus, o.a. in hun samenhang – m.b.v. hypelinks naar documenten waarnaar (document)teksten verwijzen – tijdig, optimaal ondersteund voor digitale raadpleging, beschikbaar te zijn op de gemeentesite. Burgers dienen zich-zelf, gemakkelijk op de hoogte te kunnen stellen van zowel de voorgenomen besluiten als van de resultaten daarvan.in hun samenhang, dus zónder daarnaar eindeloos te moeten zoeken! De Liberale Partij Maastricht vindt dat de gemeente dit snel en doel-treffend moet regelen.De gemeente moet publiek én transparant besluiten nemenAls het gaat om besluiten met ingrijpende effecten voor grote groepen burgers en de stad, kunnen deze niet anders dan na een open debat in de gemeenteraad worden genomen dienen altijd manifest democratisch = publiek zowel te worden voorbereid als te worden genomen. Het vermijden van de publieke discussie en controle, ondergraaft immer(s) effectief zowel de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur als van het lokale draagvlak. De wijze waarop het gemeentebestuur in 2016 heeft gemeend toestemming te kunnen geven voor twee nieuwe AZC’s in Maastricht, is een schoolvoorbeeld van de gesloten bestuurscultuur, waartegen de Liberale Partij Maastricht zich krachtig en consistent in de gemeenteraad verzet.

.
Hoe bevordert de Liberale Partij Maastricht zorgvuldige verantwoording van uitgaven?
a. Controleren van uitgaven in het algemeen en in het bijzonder voor grote projecten, financieel feitelijk en doelmatig zijn verantwoord.
b. Instemmen met uitsluitend besluiten waarbij het nut en de noodzaak voor de burger feitelijk en onomstreden door onafhankelijke deskundige derden, objectief/toetsbaar zijn aangetoond.
c. Prioriteren van uitgaven waaraan stad en burger – letterlijk – nood hebben, zoals o.a. zorg, werkgelegenheid, armoedebestrijding, veiligheid, onderwijs.
d. Handhaven c.q. verhogen van het niveau van gemeentelijke dienstverlening & voorzieningen.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten