4. Zorg & Welzijn

Goede zorg, toegankelijk(er)maken en…houden

“Goede zorg voor de mens is een stukje beschaving”. Helaas zien we dat er flink geknabbeld wordt aan dit stukje beschaving. Daarom zet de Liberale Partij Maastricht voor mensen die bij ons aankloppen omdat ze buiten de boot dreigen te vallen. Naast de vele individuele gevallen die de Liberale Partij Maastricht op het gebied van zorg voor veel mensen heeft kunnen oplossen, heeft ze ervoor gezorgd dat beroep op bijzondere bijstand mogelijk werd gemaakt voor minima die de eigen bijdrage voor hun medicijnen niet kunnen betalen.
.
Het is een zorgpunt dat veel mensen ontslagen worden in de zorg en dat veel mensen die in instellingen wonen er niet meer mogen wonen en op zichzelf zijn aangewezen. Dat gaat heel vaak mis. Dit afschuifsysteem van de overheid is betreurenswaardig.
.

.
Ook gaat er veel mis op het gebied van de decentralisatie van jeugdzorg omdat de gemeente niet berekend is op deze klus.(Decentralisatie is een vorm van Rijksbezuiniging door de totale zorg naar de gemeenten over te hevelen tegen een gekort budget). De Liberale Partij Maastricht zal zich blijvend inzetten om dit te verbeteren, want het afschuiven van de zorg is niet de manier waarop we met hulpbehoevenden willen omgaan. Vaak is er nog sprake van aanverwante problemen. De Liberale Partij Maastricht zal zich blijvend inzetten om mensen die tegen een muur oplopen en geen of onvoldoende zorg krijgen, in armoede verkeren, problemen met huisvesting of schuldsanering nodig hebben, steeds trachten te helpen.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn. De gemeente moet daarin bijdragen.
b. Niemand mag door het ijs zakken. Er dient ruim op tijd goede hulp te worden geboden; wij houden de gemeente hieraan.
c. Een goede uitvoering van de WMO: we houden het college aan: voldoende huishoudelijke hulp en zorg daar waar het nodig is.
d. Jeugdhulp, hulp tegen huiselijk geweld, zorg voor mensen met psychische problemen dient veel beter te worden ingericht. Bezuinigingen in deze werken averechts. We gaan aan de slag met meldingen.
e. Wij bieden daadwerkelijke hulp aan mensen die bij ons aankloppen omdat ze ‘door het ijs dreigen te zakken’.
f. Wij streven ten aanzien van zorg een beschaafd beleid na, dat wil zeggen: dat iedereen die zorg krijgt die hij nodig heeft en kan betalen, zónder in de problemen te komen.
g. Gemeente dient een initiërende rol te spelen bij de inzet van vrijwilligers. Instellingen zijn niet vaak bereid de vrijwilligersvergoeding te betalen, maar ze moeten wel volle diensten draaien.
h. Mantelzorgers dienen te worden ondersteund en moeten attent worden gemaakt op de mogelijkheid van een vergoeding.
i. Buurtnetwerk kan een goede ondersteunende rol in de buurt spelen op allerlei gebied. We streven een goede samenwerking met hun na.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten