10. Veiligheid – Leefbaarheid

Handhaaf veiligheid & leefbaarheid o.a. door alert(er) drugsbeleid

De samenleving is aan het verruwen en criminaliteit moet stevig aangepakt worden. Daarom is voldoende politie op straat belangrijk voor onze veiligheid. Het papierwerk dient door administratieve krachten te worden uitgevoerd. Beveiliging van evenementen dient zoveel mogelijk door de organisaties geregeld te worden, omdat dit anders ten koste van de krappe politiecapaciteit gaat. De politie dient ingericht te worden op snel veranderende uitingen van geweld, criminaliteit en ook radicalisering. Mensen dienen herkenbaar rond te lopen op straat in gebouwen en winkels in het kader van onze veiligheid. Het gaat om regels waar elke Nederlander zich aan dient te houden. Integratie moet beter gecontroleerd worden, signalen moeten snel en goed opgepakt worden. Voorkomen moet worden dat er buurten ontstaan waar bewoners zich afkeren van de Nederlandse samenleving en broedplaatsen worden van radicalisering. Toezicht op islamitische scholen opdat ook zij bijdragen aan integratie.
.
Aanpak drugsoverlast. Het ingezetenencriterium is een groot succes want heeft het drugstoerisme sterk teruggedrongen. Het aantal coffeeshops is flink gedaald omdat hun klandizie hoofdzakelijk op niet ingezetenen draaide. De focus dient te liggen op bestrijding van drugsoverlast in de wijken. Locaties waar drugsoverlast plaatsvindt zijn bekend. Burgers zijn inmiddels meldingsmoe. Daarom is actieve controle geboden op de bekende plaatsen waar drugsoverlast plaatsvindt. Er dient niet eerst vergaderd te worden over (drugs) meldingen maar actief te worden gereageerd, door ter plekke te gaan controleren. Het is belangrijk dat mensen veilig en zonder overlast kunnen wonen in hun buurt. De Liberale Partij Maastricht heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de aanpak van de studentenoverlast. Een klein gedeelte van de studenten houdt namelijk structureel geen rekening met de buurtbewoners. De gemeente heeft nu regels vastgesteld in overleg met pandeigenaren. Daarnaast vindt er een ‘leefbaarheidsproef’ plaats. De gemeente voert namelijk een diepgaand onderzoek uit naar studentenoverlast. Respect voor de leefruimte van anderen is wat telt. Studentencampussen en de komst van het studentenhotel juichen we toe. Andere overlast gevende situaties dienen ook aangepakt worden.
>

.
De leefbaarheid in de binnenstad moet bevorderd worden door het aantal evenementen op een acceptabel niveau te brengen evenals overlast daarvan. Handhaving op geluidsoverlast van de evenementen, horeca /cafés, uitlopend publiek, moet verbeterd worden. De gemeente dient dit in samenspraak met de bewoners van de binnenstad en café-uitbaters serieus oplossen. Handhaving is zeer gebrekkig wat betreft geluidsoverlast, het aantal toegestane decibel vaak te hoog vanwege de gebouwen die als klankkast fungeren. Deze toegestane decibel zal omlaag moeten worden gebracht naar 85 DB vanwege de leefbaarheid in de stad. Op bedrijfsterreinen stelt de gemeente strenge eisen aan overlast (geluid, geur), in de binnenstad zijn die regels echter veel minder duidelijk. Om de leefbaarheid en de woonfunctie te beschermen dient daarom van te voren nagedacht te worden over de consequenties op het woonmilieu van nieuwe vestigingen in de binnen) stad van een winkel/bedrijf zoals parkeren, laden en lossen, bezorgwinkels die gebruik maken van bezorgscooters, afzuiginstallaties die veel geluid en trillingen veroorzaken etc. De gemeente dient aan de andere kant de bestaande parkeerplaatsen die nodig zijn om de detailhandel te laten draaien, te koesteren.
.
Openbare ruimte moet weer dat niveau krijgen dat de Maastrichtenaar van ouds gewend is. De uitstraling van de stad moet verbeteren, er dient een alternatief gevonden te worden voor de sandwichborden die de stoep versperren en de aanblik van de straat aantasten. Maar er zal meer moeten gebeuren, het waarborgen van de leefbaarheid in de stad staat of valt met het niveau van handhaven. Er zal beter gehandhaafd moeten worden wil er een verbetering optreden.De pleinen aan de stadsentrees /rotondes moeten weer door de gemeente worden onderhouden, evenals de perken in de hele stad. Het crowniveau B – voor een hoger niveau van groenonderhoud – moet weer worden ingevoerd worden, omdat op niveau C de stad verloedert. Gras en bloemenperken moeten niet verdwijnen vanuit kostenaspect maar er dient juist in de openbare ruimte geïnvesteerd te worden. Vuurwerk: de Liberale Partij Maastricht bepleit dat de gemeente voor de Maastrichtenaren de locaties aan beide kanten van de Maas inricht om gezamenlijk om 24.00 uur het vuurwerk af steken en dit niet meer in de wijken toe te staan. De gemeente dient deze locaties feestelijk in te richten met een podium met muziek en een bar waar ze net als bij de nieuwjaarsreceptie de burger gratis een glas champagne aanbiedt om het nieuwe jaar in te luiden. Dit moet een nieuw evenement worden vergelijkbaar met het Nieuwjaarstreffen bij de Brandenburger Tor.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. Cameratoezicht uitbreiden, goede verlichting in straten en meer blauw op straat.
b. Preventief fouilleren op straat en in gebouwen wanneer de veiligheid in geding is of van gerede twijfel sprake is.
c. Radicalisering in de samenleving serieus opsporen en aanpakken.
d. Integratie dient stadsbreed beter gecontroleerd te worden; het niet willen integreren is een serieus probleem dat aangepakt moet worden.
e. Actieve aanpak drugsoverlast door meer politie op ‘de bekende locaties’.
f. Handhaving ingezetenencriterium.
g. Aanpak overlastveroorzakers en daders van huiselijk geweld door uithuisplaatsing.

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten