8. Milieu

Pas (o.a.) strenge WHO-normen toe voor luchtkwaliteit

Voor de Liberale Partij Maastricht staat de gezondheid van de burgers voorop. Daarom zijn voor ons niet de Europese normen die slechts een politiek compromis zijn, maar de Wereldgezondheidsnorm WHO van belang, die ontwikkeld is om de gezondheid van de mens te beschermen en een strengere norm hanteert namelijk: 20 microgram/m³ uitstoot i.p.v. 40 microgram. Bovendien moet er bij de metingen worden uitgegaan van de piekmomenten en niet de 24 uursmetingen, omdat schade aan de gezondheid wordt opgelopen door korte blootstelling aan een enkel piekmoment van de vervuilde lucht.Meer groen in de stad.
>

.
We willen dat er meer parken met veel bomen in de stad worden aangelegd als tegenhanger van de slechte luchtkwaliteit. De Liberale Partij Maastricht heeft de aanpak om zwaar vrachtverkeer op de Tongerseweg tegen te gaan steeds gesteund. De A2 tunnel is voltooid. De Liberale Partij Maastricht heeft destijds bij de aanvang van het A2 project gepleit voor de filtering van de tunnel en is daar nog steeds voorstander van. Inmiddels wordt ons standpunt bevestigd dat de filtering A2 tunnel noodzaak is. De lopende meting in de stad (luchtmeetnet Maastricht) geeft aan dat de WHO-normen op veel plaatsen ernstig worden overschreden. Metingen van roet- en fijnstof tonen aan dat de gezondheidsnormen ernstig worden overtreden bij de in- en uitgangen van de tunnel. Ook in de binnenstad is een meetproef aan de gang. Noodzakelijke maatregelen dienen te worden getroffen. Duurzame stad en klimaatneutraal streven.
.
Maastricht streeft ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Er dient met een realistische blik te worden gekeken naar de mogelijkheden hiervan en alles moet gedaan worden wat in ons vermogen ligt. Gebruik maken van solaire energie kan een impuls hiertoe zijn. Maastricht heeft naast veel daken van overheidsgebouwen en veel braakliggende terreinen, daar willen we aanleg van zonnepanelen. Enkele locaties zijn bijvoorbeeld het Belveder stortplaats en het Tregaterrein. Landbouwgrond en groene -natuurgebieden (zoals Lanakerveld) dienen hierbij te worden ontzien.
.
Hoe doet de Liberale Partij Maastricht dat?
a. Niet de politieke Europese normen voor luchtkwaliteit zijn de leidraad, maar de WHO-normen (wereldgezondheidsnorm) die de lat veel hoger leggen.
b. Meer groen in de stad door o.a. aanleg van meer parken met mooie bomen in de stad.
c. A2 tunnel dient een filtersysteem te krijgen.
d. Richt Belveder stortplaats en Tregaterrein in met zonnepanelen en laat land-bouwgebied Lanakerveld ongemoeid.
e. Bedrijven die veel autoverkeer aantrekken zoveel mogelijk aan de rand van de stad situeren.
f. Groene en schone stad. Verhogen kwaliteitsniveau groenonderhoud. De inrich-ting van pleinen bij de entrées (rotondes) van de stad dienen weer onder stadsbeheer te komen. Groene gebieden in de stad behouden in plaats van vol te bouwen.
g. Aanpak van het zwaar vrachtverkeer op de Tongerseweg.
h. Invoeren milieuzone.
i. Bouwverenigingen dienen de lat hoger te leggen wat betreft het isoleren van woningen en het doorvoeren van andere energiezuinige maatregelen.
j. Sluiting Tihange. De Liberale Partij Maastricht steunt acties gericht op sluiting van de kerncentrales Tihange en zij distantieert zich van het standpunt van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat deze Kerncentrale veilig is.
.
Moties / Successen van de Liberale Partij Maastricht
> Implementatie Zonneladder Duurzaamheidsladder

Standpunt 1:

Standpunt 2:

Standpunt 4:

Standpunt 5:

Standpunt 6:

Standpunt 7:

Standpunt 8:

Standpunt 9:

Datum
Categorie
standpunten